http://www.zuwik.pl/

Uchwała Nr XLV/338/06

Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

   Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z poźniejszymi zmianami), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z 2001 r. z poźniejszymi zmianami), Rada Miejska w Siewierzu uchwala ?Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie miasta i gminy Siewierz, zwany dalej regulaminem w następującym brzmieniu:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin okr eśla zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i bziorowego odprowadzania ściekow realizowanego na terenie miasta i gminy Siewierz, a także prawa i obowiązki Przedsiębiorstw oraz Odbiorcow usług.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
2) umowa - umowa o ktorej mowa w art. 6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
? umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ściekow,
? umowa o zapatrzenie w wodę,
? umowa o odprowadzanie ściekow,
3) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody,
4) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głownym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
5) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ściekow określony w umowie.

§ 2

Na terenie miasta i gminy Siewierz zadania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ściekow wykonują:

1. Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, ul. Ściegna 9, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Siewierzu, Nr VI/40/94 z dnia 28 grudnia 1994 roku.

2..Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu w oparciu o zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz nr GKM 7033-1/2002 z dnia 17.12.2002 r.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY l ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE§ 4

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo ? kanalizacyjne, zwane dalej Przedsiębiorstwem zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) dostawę wody, oja kości pr zeznaczonej d os pożycia p rzez u dzl i, odpowiadającej wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia,

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych,

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ściekow do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń kanalizacyjnych,

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z poźniejszymi zmianami),

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głownego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorcow usług o przerwach i zakłoceniach w dostawie wody i odbiorze ściekow,

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorcow usług .

2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ściekow bytowych i ściekow przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunkow wprowadzania ściekow do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 5

1. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w art. 8 ust 1 pkt.2 ustawy, Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

2. Odcięcia dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn określonych w art. 8 ust. 1 ustawy nie powoduje rozwiązania umowy.

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ściekow następuje po ustania przyczyn odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek Odbiorcy usług.

§ 6

Odbiorcy usług są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekow w sposob nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczegolności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtorne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego,

4) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ściekow,

5) Odbiorca usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon, przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa,

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza jego przemieszczenia lub zaborze,

7) utrzymywania pomieszczeń, w ktorych zainstalowane są wodomierze lub urządzenia pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłocające ich prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych,

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług,

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposob nie powodujący zakłoceń funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa,

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia ilości ściekow odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa,

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren nieruchomości w celu określonym w art. 7 ustawy.

§ 7

1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia.

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług w terminie określonym w ust. 1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć działania zmierzające do jej usunięcia i obciążenia kosztami Odbiorcy.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI l TRYB ZAWIERANIA
ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

A. Postanowienia ogólne

§ 8

Postanowienia umów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 regulaminu zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie mogą ograniczać praw i obowiązkow stron wynikających z przepisow ustawy, przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9

1. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrow ściekow i warunkow ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10

1. Umowy ąs azwierane n aczas neiokreślony, z azstrzeżeniem postanowień uts. 2.
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:
1) gdy tytuł prawny osoby, ktorej nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
2) na wniosek osoby, ktorej nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 11

Zmiana warunkow umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

§ 12

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą usług z zachowaniem dotychczasowych warunkow technicznych świadczenia usług.

B. Zasady zawierania umów

§ 13


1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, ktora ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

2. Wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4.

4. Umowa może zostać zawarta rownież z osobą, ktora korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

5. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku o zawarcie umowy.

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

§14

1. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy Przedsiębiorstwo ma prawo odmowić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ściekow

z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali. 2. Przedsiębiorstwo może określić wzor wniosku dla podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.

§ 15

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. C. Zasady rozwiązywania umów

§ 16

1. Umowa może być rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie w formie pisemnej.

2. Minimalny okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

3. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 17

1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z upływem czasu na jaki została zawarta.

§ 18

Umowa wygasa w przypadku:

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 19

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego , kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz głowny.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY l STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 20

1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głownego.

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głownego ilość dostarczanej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

3. W przypadku zawarcia umow z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody w lokalach. Rożnicą wskazań wodomierza głownego i sumą wskazań wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę nieruchomości.

4. Ilość odprowadzanych ściekow ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku jako rowną ilości pobranej wody.

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ściekow uwzględnia się ilość bezpowrotnie użytej wody, pod warunkiem że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.

§ 21

Długość okresu obrachunkowego o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 niniejszego regulaminu określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.


§ 22

1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania Odbiorcow usług o jej wysokości.

3. Przedsiębiorstwo dołącza w dniu podpisania umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług..

§ 23

W przypadku niesprawności wodomierza głownego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza
2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej ust.1, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

§ 24

1. Jeżeli Odbiorca usług, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ściekow jest ustalana jako rowna ilości pobranej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza.
2. Jeżeli Odbiorca usług, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ściekow jest ustalana jako suma wskazań wodomierza o którym mowa w ust. 1 i wodomierza głownego.


§ 25

1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę.
2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie poźniej niż w terminie 14 dni od daty dokonania odczytu a w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego nie poźniej niż w terminie 14 dni od końca okresu obrachunkowego.
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona, wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, ktory nie może być krotszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia. Opoźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.
4. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. Gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza pokrywa on koszty jego sprawdzenia.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH l KANALIZACYJNYCH

§ 26

Osoba ubiegająca się o przyłączenie składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ściekow i wydanie warunkow technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych , kanalizacyjnych.

§ 27

1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, ktora ma być przyłączona.

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, ktora korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 28

1. Wniosek, o którym mowa w § 26 niniejszego regulaminu winien zawierać w szczegolności:
1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię, / nazwę firmy),
2) adres zamieszkania / siedziby firmy,
3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
4) adres podłączanej nieruchomości,
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,
6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ściekow i ich rodzaju (w przypadku dostawcow ściekow przemysłowych, rownież jakości odprowadzanych ściekow oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.), 8) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektow i urządzeń uzbrojenia terenu. (2egz.),
9) datę i podpis wnioskodawcy.
2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wzoru wniosku i do bezpłatnego udostępnia go wnioskodawcy.

§ 29

1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego zapewnienia dostawy wody , przyjęcia ściekow i określa warunki techniczne podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych wypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wydania warunkow w terminie 30 dni.

2. Zapewnienie dostawy wody bądź przyjęcia ściekow stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług określonej ilości wody bądź przyjęcia określonej ilości i jakości ściekow.

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczegolności:
1) miejsce i sposob podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głownego lub miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ściekow,

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego zgodnie z § 34 ust. 2 niniejszego regulaminu,

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego,

5) informacja o istnieniu urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) termin ważności wydanych warunkow technicznych podłączenia (min. 1 rok).

§ 30

1. W przypadku konieczności wybudowania urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych, o których mowa w § 29 ust. 3 pkt 5 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może na wniosek Odbiorcy usług wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług.

2. Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie w przypadku określonym w ust. 1, przed wydaniem ?Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej? są zobowiązane do zawarcia pisemnej umowy cywilno prawnej regulujących kwestię własności wybudowanych urządzeń.

3. W sytuacji wspołfinansowania inwestycji przez osobę ubiegającą się o przyłączenie urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych umowa cywilno - prawna zawierana między Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady przejęcia przez przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

4. Przejęcie polegać będzie na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz przedsiębiorstwa.

5. Wybor konkretnej formy przejęcia wymaga akceptacji przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

6. Umowa cywilno - prawna, o której mowa wyżej pod rygorem nieważności winna być zwarta w formie pisemnej i określać:

a) termin wybudowania urządzenia,
b) formę prawną przejęcie urządzenia przez przedsiębiorstwo,
c) termin przejęcia urządzenia.
d) warunki techniczne jakie urządzenie musi spełniać,
e) zasady kontroli realizacji inwestycji przez przedsiębiorstwo,
f) zasady wyceny inwestycji,
g) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,
h) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 31

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia do opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia.

2. Dokumentacja techniczna powinna być sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i zawierać w szczegolności:
1) opis techniczny,
2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,
3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i określoną trasą projektowanego przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000),
4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w przypadku małej czytelności w skali 1:200,
5) profil przyłącza,
6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,
7) schemat studzienki rewizyjnej/wodomierzowej,
8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu.

§ 32

Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych dokonywane jest przez przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu :

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia,
2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,
3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

§ 33

Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej Przedsiębiorstwo wydaje Osobie ubiegającej się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych/ kanalizacyjnych.

§ 34

Osoba ubiegająca się o wykonanie podłączenia może zlecić wykonanie przyłączenia Przedsiębiorstwu lub innej jednostce uprawnionej albo wykonać je we własnym zakresie pod nadzorem przedsiębiorstwa. Wcinki do sieci wodociągowo ? kanalizacyjnej wykonuje odpłatnie Przedsiębiorstwo na podstawie kalkulacji kosztów.

§ 35

Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie.

§ 36

Przyłącze wodne lub kanalizacyjne wykonane ze środkow Odbiorcy usług staje się jego własnością.

ROZDZIAŁ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOśLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

§ 37

1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo kanalizacyjnych jeżeli::
1) istnieją techniczne możliwości świadczenia ułusg,
2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom usług dla Odbiorcow usług.
2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ściekow jak rownież wydania
warunkow technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych , kanalizacyjnych zostaje udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, ktore uniemożliwiają wykonanie przyłączenia. 3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 38

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głownym.
2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.
3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.


ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA.

§ 39

1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz z projektem technicznym przyłącza.
2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały rownież konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest ich wcześniejszy odbior.
3. Określone w warunkach technicznych podłączenia odbiory przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego przyłącza.

§ 40

Odbior przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.

§ 41

1. Protokoł odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczegolności:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
2) uwagi dotyczące rożnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza a jego faktycznym wykonaniem,
3) skład i podpisy członkow komisji przedstawicieli Przedsiębiorstwa i Odbiorcy usług dokonującej odbioru.
3. Wzory protokołu odbioru okr eśla Przedsiębiorstwo.

ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG l ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY l WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW

§ 42

Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodow, w szczegolności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

§ 43

Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorcow usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposob zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

§ 44

Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorcow usług, w sposob zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

§ 45

W przypadku budynkow wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach wskazanych w § 44 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

§ 46

W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorcow usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

ROZDZIAŁ IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG , A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY l ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW


§ 47

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących realizacji świadczonych usług a w szczegolności:

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,
2) warunkow przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
3) występujących zakłoceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ściekow,
4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środkow przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
3. Jeżeli Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

§ 48

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczegolności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia.

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

§ 49

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osob odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Informacja, zawiera imienne wskazanie pracownikow upoważnionych do kontaktow z Odbiorcami usług i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Numery kontaktowe telefonow tych osob oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podawana do publicznej wiadomości.

§ 50

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,
2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ściekow obowiązujący na terenie gminy,
3) Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow wraz z aktami wykonawczymi.
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktow prawnych, o ktorych mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą.
3. Przedsiębiorstwo zamieszcza niniejszy regulamin, taryfy i stawki opłat w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 51

Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane:
1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną Odbiorcy usług,
2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,
3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązkow określonych w 7 niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ X WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOśAROWE

§ 52

1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo , a w szczegolności z hydrantow przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo z jednostkami Straży Pożarnej.

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości wody pobranej z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe .
3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie. Może też zawrzeć Umowę z gminą, w ktorej określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 54

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LVI/339/2002 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ściekow obowiązującego na terenie miasta i gminy Siewierz.

§ 55

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 56

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Śląskiego.