Ogłoszenia ZUWIK


Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds rozliczeń

2016-12-05

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista ds. rozliczeń :

Nazwa i adres jednostki:
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
42-470 Siewierz
ul. Ściegna 9

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie:
- wyższe na kierunku: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
- wykształcenie średnie lub policealne lub maturalne ekonomiczne
2. Doświadczenie zawodowe:
- 4 letni staż pracy w księgowości przy wykształceniu wyższym
- 5 letni staż pracy w księgowości przy wykształceniu średnim lub policealnym lub pomaturalnym
3. Biegła znajomość obsługi komputera
4. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych, o podatku VAT, o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:

1. Analizy i zestawienia związane z obsługa sprzedaży.
2. Sporządzanie zestawień struktury sprzedaży.
3. Prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług.
4. Obsługa kasy gotówkowej Zakładu.
5. Mile widziana znajomość programu OPTIMA.
6. Rzetelność i kultura osobista.
5. Dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków.
6. Odporność na stres.
7. Umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty:
1. CV z klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednol. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. kserokopie świadectw pracy,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202):
? miejsce wykonywania pracy: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
? wymiar czasu pracy ? 1 etat
? praca na oferowanym stanowisku pracy nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Informacja dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202):

? w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %. Kandydaci którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 w/w ustawy, wraz z dokumentami aplikacyjnymi powinni złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ?NABÓR ? SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ? na adres: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu ul. Ściegna 9, 42-470 Siewierz. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12. 2016 r. o godz. 1400. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Siewierz, 05.12.2016 r.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds rozliczeń [ PDF ] [ 0.03 MB ]

Ogłoszenie zostało wyświetlone 732 razy.   drukuj ogłoszenie