Odbiór ścieków oraz oczyszczenie ich   Odbiór i oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap to doprowadzenie ścieków od odbiorcy do naszego zakładu, drugi to oczyszczenie ich w Oczyszczalni scieków "Północ".
Ścieki dopływające kanalizacją trafiają do pompowni głównej. Grube zanieczyszczenia są rozdrabniane na rozdrabniarce mechanicznej (zainstalowanej w pompowni), a następnie całość ścieków (wraz ze ściekami ze stacji zlewnej ścieków dowożonych i odciekami) jest pompowana do węzła mechanicznego oczyszczania ścieków (zlokalizowanego w budynku wielofunkcyjnym). Tam ścieki są oczyszczane na sicie mechanicznym. Usuwane skratki są odwadniane mechanicznie i gromadzone w szczelnym kontenerze, a dalej wywożone na składowisko odpadów.
   Następnie ścieki spływają do sprzężonego z sitem piaskownika poziomego, wytrącony piasek jest usuwany mechanicznie, odwadniany i gromadzony w szczelnym kontenerze.
    W kolejnym etapie ścieki zostają poddane oczyszczaniu biologicznemu w dwóch równoległych reaktorach osadu czynnego pracujących w systemie reaktorów porcjowych (SBR). W komorach są zainstalowane zatopione mieszadła, natomiast na dnie są ułożone dyfuzory, do których tłoczone jest powietrze ze stacji dmuchaw. Reaktory mogą pracować niezależnie od siebie, przy pełnym obciążeniu obydwa, przy mniejszej ilości ścieków dopływających tylko jeden, z możliwym wykorzystaniem drugiego w roli zbiornika retencyjnego ścieków.
   Procesy zachodzące w reaktorze obejmują przede wszystkim eliminację związków organicznych. Możliwe jest również prowadzenie biolo­gicznej defosfatacji, nitryfikacji i denitryfikacji. Ścieki oczyszczone są kierowane do odbiornika, tj. do rzeki Czarnej Przemszy. Część ścieków może być magazynowana w zbiorniku retencyjnym, służącym do wyrównywania odpływu do odbiornika oraz jako zbiornik zapasowy wody technologicznej.
   Nadmiar osadu, powstający w procesie oczyszczania ścieków, kierowany jest do przeróbki. Osad nadmierny, powstający w stop­­niu biologicznym, jest podawany do dwóch zbiorników osadu. Tam jest napowietrzany i mieszany. Możliwe jest również usuwanie wody nadosadowej celem zmniejszenia objętości osadu kierowanego do odwodnienia. Następnie osad nadmierny podawany do prasy odwadniającej preparowany jest polielektrolitami. Wody odciekowe z odwadniania są kierowane na początek ciągu ściekowego oczyszczalni poprzez kanalizację zakładową. Mechaniczne odwadnianie osadu odbywa się na prasie taśmowej, zasilanej osadem zagęszczonym. Istnieje możliwość wapnowania osadu odwodnionego. Odwod­niony osad może być odbierany bezpośrednio z oczyszczalni, bądź też czasowo magazynowany na wewnętrznym zadaszonym placu składowym. W razie awarii węzła odwadniania możliwe jest magazynowanie osadu w zbiornikach osadu. Wszystkie odcieki i ścieki powstające na terenie oczyszczalni kierowane są do głównej pompowni ścieków.

Schemat technologiczny Oczyszczalni ścieków ?Północ? w Siewierzu

Strona została wyświetlona 6886 razy.   drukuj stronę